Regulamin

Regulamin

Warunki sprzedaży produktów

(postanowienia Regulaminu w niniejszym brzmieniu mają zastosowanie do sprzedaży produktów od dnia 28 stycznia 2015 r.)

1. Informacje ogólne

1.1. REGULAMIN – niniejszy regulamin stanowiący warunki sprzedaży produktów.

1.2. SPRZEDAWCA – Pani Lucyna Śpiewla, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą P.P.U.H. „Marcus Meble” Lucyna Śpiewla, Stryszów 52, 34-146 Stryszów, wpisana do CEiDG prowadzonego przez Ministra Gospodarki, nr NIP: 551-103-90-98, nr REGON: 070127772, adres e-mail: biuro[at]tapicerowane-meble.pl, nr tel.: 696032341, nr rachunku bankowego: PKO BP 63 1020 1433 0000 1102 0061 1707

1.3. ADRES I DANE KONTAKTOWE – wyżej wskazane dane teleadresowe SPRZEDAWCY. Kontakt za pośrednictwem narzędzi SKLEPU jest bezpłatny, natomiast połączenia telefoniczne wykonywane do SPRZEDAWCY są płatne zgodnie z taryfą stosowaną przez operatora telekomunikacyjnego, właściwego dla dzwoniącego.

1.3. SKLEP – sklep internetowy na stronie www.tapicerowane-lozka.pl, który jest prowadzony przez SPRZEDAWCĘ.

1.4. PRODUKTY – produkty sprzedawane w SKLEPIE przez SPRZEDAWCĘ.

1.5. KLIENT – podmiot zainteresowany skorzystaniem z oferty SKLEPU.

1.6. REJESTRACJA – założenie przez KLIENTA swojego indywidualnego konta w SKLEPIE za pomocą procedury udostępnianej na stronie internetowej SKLEPU, to jest poprzez wypełnienie internetowego formularza. KLIENT zobowiązuje się chronić swoje dane dostępowe do jego konta w SKLEPIE. SPRZEDAWCA nie odpowiada prawnie za udostępnienie przez KLIENTA danych dostępowych do konta w SKLEPIE osobie niepowołanej. Dokonując REJESTRACJI, KLIENT oświadcza, że zapoznał się z REGULAMINEM oraz, że akceptuje wszelkie jego postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.

1.7. UŻYTKOWNIK – KLIENT, który dokonał REJESTRACJI w SKLEPIE i założył swoje indywidualne konto.

1.8. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli UŻYTKOWNIKA w przedmiocie zakupu wybranego PRODUKTU. ZAMÓWIENIE jest składane przy wykorzystaniu procedury udostępnionej na stronie internetowej SKLEPU, to jest poprzez wypełnienie internetowego formularza, w którym UŻYTKOWNIK musi raz jeszcze potwierdzić akceptację REGULAMINU oraz konkretną odpłatność ZAMÓWIENIA. ZAMÓWIENIE może również złożyć KLIENT za pośrednictwem poczty e-mail przy wykorzystaniu ADRESU I DANYCH KONTAKTOWYCH. ZAMÓWIENIE złożone przez KLIENTA. Oświadczenie KLIENTA jest uznawane za ZAMÓWIENIE, jeśli w jego treści został wskazany PRODUKT, który ma być objęty ZAMÓWIENIEM, należności za realizację ZAMÓWIENIA ustalone na podstawie REGULAMINU oraz danych zawartych na stronie internetowej SKLEPU oraz oświadczenie o akceptacji REGULAMINU.

1.9. UMOWA SPRZEDAŻY PRODUKTU – umowa sprzedaży, która jest zawierana pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM a SPRZEDAWCĄ wraz z wykonaniem procedury z pkt 1.8. oraz 2.2. REGULAMINU.

1.10. KONSUMENT – UŻYTKOWNIK zawierający ze SPRZEDAWCĄ UMOWĘ SPRZEDAŻY PRODUKTU niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą bądź zawodową UŻYTKOWNIKA.

2. PRODUKTY oraz ceny

2.1. SPRZEDAWCA oferuje do sprzedaży za pośrednictwem SKLEPU PRODUKTY tam wymienione. Przy PRODUKTACH zawarto szczegółowe ich opisy oraz wskazano ceny ich nabycia, przy czym ceny są wyrażone w kwotach brutto, zawierających podatek VAT.

2.2 Jeżeli KLIENT bądź UŻYTKOWNIK będzie zainteresowany dodatkowymi informacjami o PRODUKTACH, cenach bądź kosztach realizacji ZAMÓWIENIA, SPRZEDAWCA chętnie odpowie na wszelkie pytania zadane przy wykorzystaniu środków komunikacji podanych w pkt 1.2. REGULAMINU bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego, który jest zamieszczony na stronie internetowej SKLEPU.

2.3. PRODUKTY są sprzedawane bez wad fizycznych bądź prawnych.

3. Składanie ZAMÓWIEŃ oraz realizacja UMÓW SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

3.1. Z uwzględnieniem pkt 1.8 REGULAMINU, ZAMÓWIENIA są przyjmowane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3.2. ZAMÓWIENIE jest uważane za przyjęte przez SPRZEDAWCĘ, jeśli ten potwierdzi poprzez e mail UŻYTKOWNIKOWI przyjęcie ZAMÓWIENIA do realizacji bądź jeżeli SPRZEDAWCA udzieli takiego potwierdzenia KLIENTOWI, poprzez e-mail. Potwierdzenia udziela się niezwłocznie po otrzymaniu ZAMÓWIENIA zgodnie z pkt 1.8 REGULAMINU, nie później niż w terminie 48 godzin, od wpływu ZAMÓWIENIA. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie oznacza bezskuteczność ZAMÓWIENIA. W potwierdzeniu ZAMÓWIENIA SPRZEDAWCA podsumuje należności za realizację ZAMÓWIENIA.

Ze względów na ograniczenia techniczne monitorów oraz ich ustawienia podane kolory próbników materiałów mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych.

 Po zakupie mebla, na życzenie wysyłamy konkretne kolory próbek materiałów (wybrane przy składaniu zamówienia) do klienta w celu dokładnej weryfikacji wybranych kolorów mebla.

3.3. ZAMÓWIENIE SPRZEDAWCA realizuje w terminie od 5 do 14 dni roboczych (dni innych niż niedziele, soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy), licząc od dnia uznania zapłaty wymaganej należności wynikającej z ZAMÓWIENIA na rachunku bankowym SPRZEDAWCY podanym w pkt 1.2 REGULAMINU.

3.4. UŻYTKOWNIK bądź KLIENT mogą zmienić ZAMÓWIENIE bądź je odwołać do momentu uznania zapłaty należności związanych z ZAMÓWIENIEM na rachunku bankowym SPRZEDAWCY, podanym w pkt 1.2. REGULAMINU. Do powyższego konieczne jest przesłanie wiadomości e-mail do SPRZEDAWCY podany w pkt 1.2. REGULAMINU, w treści której UŻYTKOWNIK bądź KLIENT sprecyzuje, czy zmienia ZAMÓWIENIE (konieczne jest oświadczenie o akceptacji nowej sumy należności za ZAMÓWIENIE oraz REGULAMINU), czy też odwołuje ZAMÓWIENIE, a tym samym odstępuje od UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW. Jeżeli ZAMÓWIENIE zostało odwołane, SPRZEDAWCA wyśle na swój koszt KLIENTOWI/UŻYTKOWNIKOWI pisemne potwierdzenie odstąpienia od UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU.

3.5. PRODUKT objęty UMOWĄ SPRZEDAŻY PRODUKTU jest dostarczany do KLIENTA/UŻYTKOWNIKA na adres podany przez niego w ZAMÓWIENIU w terminie wskazanym w pkt 3.3. REGULAMINU. Za przesyłkę odpowiada firma kurierska realizująca zamówienie. Przesyłka jest dostarczana zgodnie z warunkami dostawy tej firmy kurierskiej. Dzień przed nadaniem przesyłki, SPRZEDAWCA kontaktuje się z KLIENTEM/UŻYTKOWNIKIEM i dodatkowo informuje go o zamiarze nadania przesyłki. Przesyłka jest ubezpieczona. Jeżeli kurier nie zastanie adresata w miejscu doręczenia, zostawia awizo z informacją o sposobie odbioru przesyłki. Nieodebranie przesyłki w terminach oznaczonych przez firmę kurierską powoduje jej zwrot do nadawcy. Kurier wnosi przesyłkę do lokalu adresata, jeżeli ta waży do 30 kg. Cięższe przesyłki są dostarczane do drzwi wejściowych budynku.

3.6. KLIENT/UŻYTKOWNIK może uregulować płatności związane z ZAMÓWIENIEM:

a) z góry, bankowym przelewem środków pieniężnych na rachunek bankowy SPRZEDAWCY z pkt 1.2 REGULAMINU,

b) w 30 % z góry, bankowym przelewem środków pieniężnych na rachunek bankowy SPRZEDAWCY z pkt 1.2 REGULAMINU, a reszta jest płacona kurierowi przy odbiorze przesyłki z PRODUKTEM.

3.7. Jeżeli wybrano formę płatności z pkt 3.6 lit. a) REGULAMINU, brak zapłaty całości należności w terminie 7 dni roboczych (dni inne niż soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) spowoduje rozwiązanie UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU. Jeżeli wybrano formę płatności z pkt 3.6. lit. b) REGULAMINU, brak zapłaty 30 % należności z ZAMÓWIENIA w terminie podanym w poprzednim zdaniu bądź brak zapłaty kurierowi przy doręczeniu przesyłki bądź zwrot przesyłki ze względu na nieodebranie jej w terminie spowoduje rozwiązanie UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU. Jeśli ta umowa ulegnie rozwiązaniu, SPRZEDAWCA zwróci KLIENTOWI/UŻYTKOWNIKOWI wpłacone należności, pomniejszone o koszt doręczenia przesyłki w przypadku, jeżeli została ona nadana.

3.8. Koszty dostarczenia PRODUKTU wynoszą:

a) 100 zł – dostarczenie jednego PRODUKTU, jeżeli należności związane z ZAMÓWIENIEM w całości są płacone przez KLIENTA/UŻYTKOWNIKA z góry, bankowym przelewem środków pieniężnych na rachunek bankowy SPRZEDAWCY z pkt 1.2 REGULAMINU,

b) 150 zł – dostarczenie jednego PRODUKTU, jeżeli należności związane z ZAMÓWIENIEM w 30 % są płacone przez KLIENTA/UŻYTKOWNIKA z góry, bankowym przelewem środków pieniężnych na rachunek bankowy SPRZEDAWCY z pkt 1.2 REGULAMINU, a reszta jest płacona kurierowi przy odbiorze przesyłki z PRODUKTEM,

c) przy jednoczesnym dostarczaniu więcej niż 2 PRODUKTÓW bądź jeżeli dostarczenie wymaga użycia palety, koszt dostarczenia jest ustalany indywidualnie dla konkretnego ZAMÓWIENIA.

3.9. Do dostarczanego PRODUKTU SPRZEDAWCA dołącza paragon fiskalny. Na wniosek składającego ZAMÓWIENIE zgłoszony przy wykorzystaniu ADRESU I DANYCH KONTAKTOWYCH, SPRZEDAWCA dołącza fakturę VAT. Do każdej przesyłki jest dołączany wydruk REGULAMINU. Paragon fiskalny lub faktura VAT wraz z wydrukiem REGULAMINU są dowodem zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU.

 

4. Odstąpienie od UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU i zwrot PRODUKTU

4.1 KLIENT/UŻYTKOWNIK, będący KONSUMENTEM przy zawieraniu UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia wydania mu PRODUKTU przez SPRZEDAWCĘ (doręczenia) bez podawania przyczyny. Jeżeli UMOWA SPRZEDAŻY PRODUKTU dotyczy więcej niż jednego PRODUKTU, termin jest liczony od dnia wydania ostatniego z PRODUKTÓW.

4.2. Oświadczenie o odstąpieniu od UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU w sytuacji innej niż w pkt 3.4. REGULAMINU KLIENT/UŻYTKOWNIK będący KONSUMENTEM może złożyć jedynie na piśmie, zgodnie z poniższym wzorem. Oświadczenie należy własnoręcznie podpisać oraz wysłać do SPRZEDAWCY przed upływem terminu z pkt 4.1. REGULAMINU (liczy się data nadania przesyłki, przy czym zaleca się taki sposób nadania, aby nadawca zachował dowód jej wysłania).

Wzór oświadczenia:

Adresat: P.P.U.H. „Marcus Meble” Lucyna Śpiewla, Stryszów 52, 34-146 Stryszów

Nadawca: …...................................................................... …........................................................ …....................................................................................... (imię i nazwisko, adres do korespondencji)

Oświadczam, że na podstawie przepisu art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), odstępuję od umowy sprzedaży ….............................. …................................................................................................................. (wymienienie produktów) z dnia ….................................................. (data zawarcia umowy)*, względnie …............................... …............................................................................................................... (data odbioru produktów)*.

…................................................................................................................... (data i podpis nadawcy).

* - niepotrzebne skreślić.

4.3. Jeżeli doszło do skutecznego odstąpienia od UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU zgodnie z poprzednimi punktami, ta umowa będzie uważana za niezawartą oraz:

a) SPRZEDAWCA w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od tej umowy zwróci KLIENTOWI/UŻYTKOWNIKOWI będącemu KONSUMENTEM wpłacone przez niego pieniądze w sumie nominalnej, zwrot nastąpi w taki sposób, w jaki wcześniej nastąpiła zapłata, zwrot pieniędzy nie nastąpi wcześniej, niż w dniu otrzymania z powrotem przez SPRZEDAWCĘ dostarczonego PRODUKTU/ÓW bądź dowodu dowodu ich odesłania przez KLIENTA/UŻYTKOWNIKA będącego KONSUMENTEM do SPRZEDAWCY na adres z pkt 1.2. REGULAMINU,

b) KLIENT/UŻYTKOWNIK będący KONSUMENTEM zwróci SPRZEDAWCY otrzymany PRODUKT/Y w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od tej umowy, przy czym zwrot nastąpi na jego koszt, przy czym ponosi on pełną odpowiedzialność za użytkowanie PRODUKTU w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4.4. Powyższe prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji KLIENTA/UŻYTKOWNIKA będącego KONSUMENTEM lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub w przypadku UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU. Materace których opakowanie zostało otwarte, nie podlega zwrotowi.

5. Odpowiedzialność SPRZEDAWCY za PRODUKT oraz reklamacje

5.1. SPRZEDAWCA odpowiada za PRODUKT z tytułu rękojmi określonej w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.), jeśli KLIENT/UŻYTKOWNIK jest zarazem KONSUMENTEM. W przypadku pozostałych KLIENTÓW/UŻYTKOWNIKÓW, odpowiedzialność SPRZEDAWCY z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne PRODUKTU zostaje w całości wyłączona.

5.2. W zakresie określonym w pkt 5.1. REGULAMINU, SPRZEDAWCA odpowiada za wady fizyczne oraz prawne PRODUKTU. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania PRODUKTU KLIENTOWI/UŻYTKOWNIKOWI będącemu KONSUMENTEM, domniemywa się, że istniała ona przed wydaniem. Odpowiedzialność SPRZEDAWCY ustaje, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania PRODUKTU. Odpowiedzialność za wady fizyczne PRODUKTU ogranicza się do wad fizycznych istniejących w chwili wydania PRODUKTU bądź wynikających z przyczyn istniejących w PRODUKCIE w tej chwili.

5.3. W razie wady PRODUKTU, KLIENT/UŻYTKOWNIK będący KONSUMENTEM ma prawo:

a) żądać proporcjonalnego obniżenia ceny, albo odstąpić od UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU, chyba, że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernej niedogodności dla niego wymieni PRODUKT na wolny od wad bądź wady usunie, o ile tak już wcześniej się nie działo, przy czym prawo odstąpienia nie przysługuje, jeżeli wada jest nieistotna, jak również może żądać wymiany PRODUKTU na wolny od wad jeżeli SPRZEDAWCA w odpowiedzi na jedno z pierwszych żądań proponuje usunięcie wad, albo usunięcia wady, jeżeli SPRZEDAWCA proponuje wymianę PRODUKTU, o ile w danej sytuacji nie jest to niemożliwe bądź nadmiernie kosztowne względem odwrotnie proponowanego rozwiązania,

b) może żądać wymiany PRODUKTU na wolny od wad bądź usunięcia wady, o ile w danej sytuacji nie jest to niemożliwe bądź nadmiernie kosztowne względem rozwiązania alternatywnego.

W razie wady w jednym bądź w części PRODUKTÓW objętych jedną UMOWĄ SPRZEDAŻY PRODUKTU, jeśli da się bez uszczerbku wyodrębnić PRODUKTY wadliwe od niewadliwych, uprawnienie do odstąpienia od umowy ogranicza się do PRODUKTÓW wadliwych.

Odstąpienie od UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU bądź żądanie obniżenia ceny nie stoją na przeszkodzie dochodzeniu przez KLIENTA/UŻYTKOWNIKA będącego KONSUMENTEM odszkodowania za to, że zawarł on UMOWĘ SPRZEDAŻY PRODUKTU, jak również odszkodowania na zasadach ogólnych.

KLIENT/UŻYTKOWNIK będący KONSUMENTEM udostępni SPRZEDAWCY PRODUKT w miejscu, w którym mu go wydano w wykonaniu UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU. Koszty wymiany bądź naprawy ponosi SPRZEDAWCA.

Jeżeli SPRZEDAWCA nie ustosunkował się w terminie 14 dni od otrzymania żądania KLIENTA/UŻYTKOWNIKA będącego KONSUMENTEM w przedmiocie rękojmi, uważa się, że uznał żądanie za zasadne.

Żądanie winno zostać złożone SPRZEDAWCY na piśmie na adres podany w pkt 1.2. REGULAMINU.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi istnieje, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat, licząc od dnia wydania PRODUKTU. Roszczenie o usunięcie wady bądź wymianę PRODUKTU KLIENTA/UŻYTKOWNIKA będącego KONSUMENTEM przedawnia się z upływem wyżej podanego terminu. W tym terminie można złożyć oświadczenie o odstąpieniu od UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU bądź żądanie obniżenia ceny, a jeśli wcześniej żądano wymiany PRODUKTU na wolny od wad bądź usunięcia wad, termin liczy się od bezskutecznego upływu terminu na wykonanie wskazanych żądań. Jeżeli któreś z tych uprawnień bądź żądań jest dochodzone przed sądem bądź sądem polubownym, pozostałe ulegają zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

5.4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.).

5.5. KLIENT/UŻYTKOWNIK będący KONSUMENTEM może skierować sprawę odpowiedzialności SPRZEDAWCY za PRODUKT do właściwego powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, który działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r., nr 50, poz. 331, ze zm.). Ma on m.in. prawo wytaczania powództw na rzecz konsumentów, wstępować do toczącego się postępowania, czy też żądać informacji i wyjaśnień od SPRZEDAWCY.

6. Gwarancja jakości PRODUKTU

6.1. SPRZEDAWCA udziela 24 miesięcznej gwarancji jakości na PRODUKTY. Termin gwarancji jakości rozpoczyna bieg z chwilą wydania PRODUKTU KLIENTOWI/UŻYTKOWNIKOWI.

6.2. Jeżeli w okresie gwarancji jakości ujawnią się wady fizyczne PRODUKTU nie będące wynikiem nieprawidłowego używania PRODUKTU przez KLIENTA/UŻYTKOWNIKA bądź osoby trzecie, SPRZEDAWCA, na pisemne żądanie KLIENTA/UŻYTKOWNIKA zgłoszone w terminie 30 dni, licząc od dnia ujawnienia się wady (warunek posiadania praw z gwarancji jakości), według swego wyboru, na swój koszt usunie wady fizyczne PRODUKTU bądź wymieni PRODUKT na wolny od wad. SPRZEDAWCA zawiadomi o sposobie załatwienia sprawy gwarancyjnej na piśmie, w terminie 14 dni, licząc od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego oraz zbadania PRODUKTU. W razie uznania zgłoszenia, dalsze działania zostaną przeprowadzone w terminie kolejnych 25 dni roboczych (dni innych niż soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy).

6.3. Warunkiem gwarancji jakości jest używanie PRODUKTÓW w warunkach i sposób odpowiadający ich przeznaczeniu, gdy nie zostały one poddane działaniu lub wpływowi szkodliwych czynników wynikających z niestandardowego sposobu i środowiska ich używania, a jeżeli do PRODUKTU dołączono instrukcję obsługi, warunkiem utrzymania gwarancji jakości jest używanie PRODUKTU zgodnie z jej postanowieniami.

6.4. KLIENT/UŻYTKOWNIK udostępni SPRZEDAWCY PRODUKT w miejscu, w którym mu go wydano w wykonaniu UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU. Jeżeli jest to niemożliwe, PRODUKT winien być dostarczony SPRZEDAWCY na adres podany w pkt 1.2. REGULAMINU. Jeśli zgłoszenie będzie zasadne, SPRZEDAWCA pokryje koszt przemieszczenia PRODUKTU.

6.5. Gwarancja jakości obejmuje wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.6. Pkt 5.5. REGULAMINU stosuje się wprost.

7. Ochrona danych osobowych

7.1. KLIENT/UŻYTKOWNIK zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych, niezbędnych do wykonania UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU, czy też innych niezbędnych działań w wykonaniu REGULAMINU.

7.2. Administratorem danych jest SPRZEDAWCA.

7.3. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

7.4. Dane osobowe są należycie chronione przed dostępem osób niepowołanych.

7.5. KLIENT/UŻYTKOWNIK jest uprawniony do dostępu do danych dotyczących jego osoby, a w szczególności może żądać ich sprostowania bądź zmiany, jeżeli są one niezgodne ze stanem rzeczywistym.

7.6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, ze zm.).

8. Postanowienia końcowe

8.1. Wszystkie informacje, zdjęcia PRODUKTÓW, znaki towarowe i logotypy SPRZEDAWCY są chronione prawami autorskimi. 

Wzory mebli tapicerowanych publikowane na stronie: https://www.tapicerowane-lozka.pl są zastrzeżone i chronione prawem autorskim oraz patentowym. Wszelkie kopiowanie i powielanie wzorów mebli tapicerowanych jest zabronione. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, powielania oraz używania do celów handlowych lub prezentacji bez pisemnej zgody SPRZEDAWCY.

8.2. Zabrania się kopiowania całości bądź części REGULAMINU w celu jego gospodarczego wykorzystania bez pisemnej zgody SPRZEDAWCY.

8.3. W czasie wizyty na stronie internetowej SKLEPU, automatycznie gromadzone są pliki cookies (małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze KLIENTA/UŻYTKOWNIKA), przechowujące informacje związane z korzystaniem ze SKLEPU. W szczególności dotyczą one identyfikacji sesji (w której z kolei znajdują się zakodowane informacje o zalogowaniu, PRODUKTACH w koszyku, ostatnio oglądanych oraz ustawień sortowania i widoku PRODUKTÓW) oraz ustawień obsługi witryny. Tego typu pliki cookies mogą być usuwane z chwilą zakończenia sesji (zamknięcia okna przeglądarki internetowej). Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce internetowej, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny SKLEPU może okazać się niemożliwe. KLIENT/UŻYTKOWNIK korzystając ze SKLEPU i nie blokując w ustawieniach na swoim komputerze funkcji zbierania plików cookies wyraża zgodę na powyższe.